Kuperkeikka

5-vuotiaan lapsen oppimisen perusvalmiuksien ja vahvuuksien kartoitus

Annele Wiman (kuva: Linda Holopainen)

Lapsen taitojen ja vahvuuksien täysmittainen hyödyntäminen sekä toimivan tuen rakentaminen edellyttävät täsmällistä tietoa lapsen osaamisen valmiuksista. Täsmällisen tiedon saaminen edellyttää systemaattista osaamisen kartoitusta, joka keskittyy keskeisiin oppimisen perusvalmiuksiin sekä kognitiivisiin perustaitoihin ja -valmiuksiin.

Esiopetus ja inklusiivinen arki tulee perustua kehityspsykologiseen ja täsmälliseen tietoon lasten tarpeista, ikäkauteen kuuluvista oppimisen valmiuksista sekä lasten tavasta oppia ja omaksua uutta tietoa.

 Kartoitus tekee näkyväksi lapsen varhaiset oppimisen valmiudet eli lapsen taidot ja vahvuudet sekä ne kehityksen osa-alueet, joissa lapsi tarvitsee vielä ympäristön tukea, jotta oppiminen edistyy ja oppimisen motivaatio säilyy.

Uuden oppiminen ei etene aina ilman haasteita ja vahvempaa ulkopuolista tukea. Tällöin onnistunut tuki edellyttää, että lapsen lähtötilanne ja haasteen tausta selvitetään kartoituksen avulla. Kartoituksen tavoitteena on etsiä tietoa ja saattaa näkyväksi se tieto, jonka avulla lapsen oppimisen potentiaali saadaan yhä paremmin hänen itsensä käyttöön sekä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi.

Oppimisen tulee perustua aina lapsen vahvuuksille. Pienen, alle kouluikäisen lapsen, oppimisen vahvuudet eivät ole havaittavissa tai nähtävillä kuitenkaan vielä kovin selvästi. Vahvuuksilla on myös taipumus kadota helposti haasteiden alle, jolloin lapsi alisuoriutuu taitoihinsa nähden. Haasteet ja niiden tuomat esteet oppimiselle tulee tehdä näkyviksi, jotta vaikuttaminen niihin onnistuisi ja oppiminen voisi rakentua lapsen vahvuuksille.

Vaikeuksien kumuloituminen tarkoittaa sitä, että lapsen mahdollisia vaikeuksia ja oppimisen haasteita ei nähdä riittävän ajoissa, ja haasteet pääsevät vaikuttaman lapsen arkeen haitallisesti. Mitä enemmän aikaa kuluu, sen monimutkaisemmiksi ja laajemmiksi haasteiden vaikutukset myös kasautuvat, ja pahimmillaan vaikeudet alkavat vaikuttamaan lapsen minäkäsitykseen ja käsitykseen itsestä oppijana.

Tutkimuksissa on saatu runsaasti todisteita siitä, että varhainen tuki lieventää merkittävästi kehityksellisiä haasteita. Tämä edellyttää kuitenkin vahvaa osaamista, ammatillista otetta, tietoa ja ymmärrystä oppimisen valmiuksista ja vaikeuksista sekä uskoa ja oikeaa asennetta nähdä moninaisuus voimavarana. Kartoitus perustuu vahvasti ratkaisukeskeiseen näkökulmaan. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa keskittymistä tavoitteisiin, tulevaisuuteen, toimiviin ratkaisuihin, voimavaroihin sekä lapsen omiin vahvuuksiin.

Koulutuksen sisältö

  • Tietoa oppimisen valmiuksista 5-6v lapsilla
  • Keskeisten 5v taitojen tunnistaminen
  • Oppimisen haasteiden varhainen tunnistaminen ja tuki
  • Kartoituksen läpikäyminen ja haltuunotto
  • Kartoituksen tulkinta
  • Kartoituksen hyödyntäminen lasten arjessa

Koulutuksen kesto: 3h

 

 

Tilaa luento tai koulutus työyhteisöllenne

Ota yhteyttä ja kerro työyhteisöstänne, ja tulen mielelläni luennoimaan tai kouluttamaan paikan päälle tai myös etänä.