Lapsen kasvua, kehitystä, oppi­mista sekä hyvin­voin­tia tukevat koulu­tuk­set

Lapsen mieli ja hyvin­­vointi raken­tu­vat vuoro­­vai­­ku­­tuk­­ses­sa

Varhaiskasvatuksen toiminnan ja arjen tulee rakentua teoista, toimista ja sisällöistä, mitkä perustuvat tutkittuun tietoon lasten hyvinvoivasta arjesta.

Kiireisessä arjessa lasten tarpeiden, tunnetilojen ja pienten vuorovaikutukseen houkuttelevien aloitteiden havaitsemiselle ei ole aina riittävästi aikaa, kun arjen suorittaminen painaa päälle. Kävelemme päivittäin ohi lukuisten pienten tarpeiden, jotka edellyttäisivät meidän huomiotamme, läsnäoloamme ja merkityksen antoamme tullakseen kuulluiksi ja nähdyiksi.

Haastava käytös kumpuaa hyvin usein esimerkiksi siitä, kun lapsen omat tarpeet ja tunteet jäävät arjessa kuulematta ja täyttymättä.

Pieni lapsi rakentaa itseään ja tulevaisuuttaan meidän aikuisten turvallisessa ja ymmärtävässä ohjauksessa. Kaiken keskiössä on laadukas vuoro­vaiku­tus, läsnä­olo sekä lapsen tarpeiden aito kuule­minen, näkeminen ja tarpeisiin vastaaminen. Näiden tulisi olla varhais­kas­va­tuksen toiminnan ydintä, mutta onko näille riittävästi aikaa tämän päivän kasvatuksessa ja opetuksessa? Entä mitkä ovat niitä toiminnan sisältöjä, minkä varaan lapsi rakentaa itseään, omia vahvuuksiaan ja omaa persoonal­lista tapaansa toimia?

Miten rakennetaan hyvin­voi­vaa arkea?

Pieni lapsi oppii ennen kaikkea mallista ja laadukkaan vuorovaikutuksen kautta.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja hyvinvoinnin arjen tulee vastata ennen kaikkea lasten psyykkisiin tarpeisiin.

Kokemus olemassaolosta ja itsestä rakentuu suhteessa toiseen ihmiseen, mieli kehittyy ja muuttuu suhteessa toisen ihmisen mieleen. Yhteenkuuluvuus ja toisen silmissä nähdyksi tuleminen ovat perustavaa laatua olevia kokemuksia ja tunteita ihmisenä olemiselle sekä psyykkiselle hyvinvoinnille. Mitä silloin kiireinen arki, missä aikuinen ei juurikaan ehdi pysähtyä lapsen tarpeiden äärelle opettaa – se opettaa suorittamaan. Se opettaa myös sitä, että omien tarpeiden kuuntelu ei ole tärkeää, jolloin hyvinvoinnin pohja ei ala myöskään rakentumaan oikealla tavalla.

 

Meidän kaikkien tulisikin pohtia, miten toteutamme esimerkiksi pedagogista vapautta, kenen tarpeisiin toimintamme ja suunnittelemamme arki todellisuudessa vastaa, miten arkea hidastetaan enemmän lapsentahtiseksi sekä miten annamme enemmän aikaa tärkeälle ”ihmisyyteen kasvamiselle”, sekä arjelle, minkä keskiössä on läsnäolo, kiireettömyys ja aidot kohtaamiset. Tämä on sitä arkea, mistä tuorein tutkimus meille puhuu. Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta arjen suunnan muuttamisen voi aloittaa pienin askelin. Alla on avattu koulutuksia, mitkä kaikki perustuvat tuoreeseen tutkimukseen lasten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Koulutus­koko­nai­suu­det

 

Koulutusten kesto on sovittavissa osallistujien toiveiden mukaan.

Koulutukset voivat toimia alustuksena aiheeseen tai laajempana ns. syventävänä koulutuksena.

Hyvinvoiva lapsi oppii

Hyvinvoiva lapsi oppii

Hyvinvointi on kaiken kasvun, kehityksen ja oppimisen perusta. Hyvinvointitaidot ovat taitoja, jotka auttavat meitä tavoittelemaan ja saavuttamaan merkityksellistä ja hyvää elämää. Koska hyvää elämää voi oppia ja opettaa, olisi tärkeää tietää, millaisia asioita meidän pitää oppia ja opettaa, jotta näitä taitoja karttuisi lapsille jo heidän kasvuvuosinaan. Hyvinvoinnin kierre tarkoittaa sitä, että hyvinvoiva lapsi oppii ja oppiva lapsi voi hyvin. 

lue lisää
Tuettu leikki

Tuettu leikki

Tiedämme, että aikuisen osallistuminen lasten leikkiin on tärkeää, mutta vastauksia siihen, mitä ja miten leikissä pitäisi tukea lapsia, on vielä vähän. Mitä laadukas leikki tarkoittaa lasten näkökulmasta, ja mitä se edellyttää aikuisilta? Entä miten päiväkodin päiväjärjestys tulisi rakentaa, jotta se tukisi leikkiä mahdollisimman hyvin?

lue lisää
5-9v lapsen tunne­kar­toi­tus

5-9v lapsen tunne­kar­toi­tus

Helppo ja toimiva menetelmä, minkä avulla jokainen lapsi tulee aidosti kuulluksi, nähdyksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi omien tunteiden, tarpeiden sekä kokemustensa kautta.

lue lisää
Toffee-kerho 5-9v lapsille

Toffee-kerho
5-9v lapsille

Toffee-kerho: toiminnanohjauksen ja tunnetaitojen harjoittelua liikunnan keinoin. Kerho toimii vahvana interventiona, jossa lapsi saa harjoitella aikuisen tuella tunnetaitoja sekä itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen valmiuksia. Kerhon keskiössä on sensitiivinen ohjaaminen, tuki sekä lapsen itsetuntemuksen ja voimavarojen vahvistaminen ja palauttaminen.

lue lisää

Palautetta Annelen koulutuksista

Toiminnanohjausta tukeva rutiini tehtiin nyt kertakaikkisen selväksi. Veon roolissa tätä on vaikea saada käytäntöön, mutta nyt sain siihen niin lujaa vahvistusta, että asiantuntijaroolini vahvistui.

Koulutus oli täyttä timanttia! Pitkästä aikaa jotain konkreettista kättä pidempää, jota voi suoraan ottaa työssä käyttöön. Tykkäsin myös kouluttajasta paljon!

Kaikki käytännön kokemukset ja vinkit, mitä kerroit, olivat luennon parasta antia. Vahva ammattitaitosi oli upeaa kuultavaa ja sitä olisi kuunnellut mielellään lisääkin. Kaikki käytännön vinkit ovat meille opiskelijoille ensiarvoisen tärkeitä, valitettavasti saamme niitä melko vähän koulutuksesta. Kiitos Annele. 😊

Ajatuksia herättävä koulutus.

Käytännöllisiä vinkkejä ja asiat erittäin selkeästi esitetty. Tunnekartoitus vaikutti mielenkiintoiselta työkalulta.

Kiitos kattavasta ja ajatuksia sekä oivalluksia herättävästä koulutuksesta. <3 Kytkeytyy hyvin omaan aiempaan koulutustaustaan varhaiseen vuorovaikutukseen ja kiintymyssuhteeseen liittyen.

Erittäin hyvä luento, joka antoi konkreettisia työkaluja tunnekasvatukseen.

Kouluttaja oli innostunut aiheestaan ja se välittyi. Hän pysytteli johdonmukaisesti lasten näkökulmassa ja osasi esimerkkien avulla avata monia tärkeitä asioita. Kouluttajasta huokui innostus ja valtavan tietomäärän sisäistys. Suuret kiitokset kouluttajalle :)

Pidin siitä, miten koulutuksessa yhdistettiin teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Sain paljon uusia oivalluksia ja konkreettisia vinkkejä käytännön työhön. Odotan innolla tunnekartoitustyökalun kokeilua työssäni.

Koulutuksessa esiteltiin kaksi konkreettista työskentelyvälinettä, jotka ovat yksinkertaisia ja helppoja ottaa käyttöön omaan työkalupakkiin. Etenkin tunnekartoitus on ihan loistava työkalu, joka tulee käyttöön heti tänään!

Hyvä ja näkökulmia avaava luento tärkeästä ja niin mielenkiintoisesta aiheesta.

Tosi hyödyllisiä vinkkejä! Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen koulutus. 😊

Iso kiitos koulutuksesta <3. Lapsen kohtaaminen ja läsnäolevat aikuiset ovat varhaiskasvatuksen ydintä.

Sain koulutuksesta paljon tukea omaan ammatillisuuteeni ja arvoihin, jotka ovat tärkeitä työtä tehdessäni. Tiimin hyvinvointi on kaiken toiminnan pohjana, joka sai ajattelemaan. Luodaan ilmapiiriä yhdessä. <3

Koulutuksen sisältö vastasi tavoitteita

4,8/5

Koulutus innosti pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta.

4,5/5

Pystyn hyödyntämään koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja työssäni.

4,8/5

Kouluttaja oli asiantunteva

4,9/5

Kouluttaja käsitteli aihetta hyvin ja vuorovaikutus osallistujien kanssa oli toimivaa.

4,7/5

Työskentelytavat olivat tarkoituksenmukaisia.

4,7/5

Koulutus oli hyvin järjestetty/ organisoitu

4,8/5

Osallistujia pyydettiin kirjaamaan palautteeseen tärkein asia, jonka he oppivat / oivalsivat. Ohessa osa vastauksista:

 • Hyvää muistuttelua lasten tunneteidoista ja uutena lapsen tunnekartoitus tuntui mielenkiintoiselta.
 • Koulutuksessa esiteltiin kaksi konkreettista työskentelyvälinettä, jotka ovat yksinkertaisia ja helppoja ottaa käyttöön omaan työkalupakkiin. Etenkin tunnekartoitus on ihan loistava työkalu, joka tulee käyttöön heti tänään!
 • Sain jälleen vahvistusta jo aiempiin tietoihini / taitoihini: kiireettömyys, struktuuri, läsnäolo, vuorovaikutus, lapsen kuuleminen / kuunteleminen. Toffeekerho: käytännön leikit lopussa hyvät!
 • Toiminnanohjauksen tukemisen keinot, tunnekasvatuksen tavoitteellisuus
 • Toisto, toisto ja toisto. Samalla suunnitelmalla voi mennä vaikka läpi vuoden ja aina se on erilainen.
 • Keskittyminen olennaiseen riittää, ”tarkkaavuustesti” ja sen muistaminen esim. lapsiryhmän keskellä ohjeita annettaessa :)
 • Toiminnanohjausta tukeva rutiini tehtiin nyt kertakaikkisen selväksi. Veon roolissa tätä on vaikea saada käytäntöön, mutta nyt sain siihen niin lujaa vahvistusta, että asiantuntijaroolini vahvistui.
 • Tunnekartoituksen tekeminen
 • Tunnetaito-ohjelman ja opetuksen tärkeyden varhaiskasvatuksesta alkaen. Hyvät FB-linkit ja muut tietosivustot.

Moni osallistuja toivoi jatkoa koulutukselle, jossa pääsee jakamaan ja kuulemaan muiden kokemuksia esitellyistä työskentelyvälineistä, jossa saa sekä vertaistukea että kouluttajan tukea omassa työssä vastaantulleisiin tilanteisiin.  

 • Pidin koulutuksesta ja kiva kuulla, että tammikuussa on vielä tapaaminen asioiden tiimoilta. Tukee materiaalin ja uusien toimintatapojen käyttöönoton tarkastelua.
 • Samalta kouluttajalta lisäkoulutusta ja uusia ideoita / hyväksi koettuja toimintoja. Lisää uutta teoriatietämystä.
 • Kouluttaja oli innostunut aiheestaan ja se välittyi. Hän pysytteli johdonmukaisesti lasten näkökulmassa ja osasi esimerkkien avulla avata monia tärkeitä asioita. Kouluttajasta huokui innostus ja valtavan tietomäärän sisäistys. Suuret kiitokset kouluttajalle :)
 • Hienoa, että tulossa jatkokoulutus, jossa saa kertoa onnistumisistaan sekä saa vertaistukea sekä kouluttajan tukea omissa caseissaan ja pohdituttavissa asioissa.
 • Todella hyvä, että tammikuussa on tulossa vielä yhteinen kokoontuminen, jossa pääsee jakamaan/kuulemaan muiden kokemuksia esitellyistä työskentelyvälineistä. Mielelläni osallistuisin keväällä vielä jatkokoulutukseen aiheesta saman kouluttajan kanssa!

Voit myös tilata luennon tai koulutuksen työyhteisöllenne toivomastasi näkökulmasta

Ota yhteyttä ja kerro työyhteisöstänne ja toivomastanne aiheesta tai näkökulmasta, ja tulen mielelläni luennoimaan tai kouluttamaan paikan päälle, tai myös etänä.